האם תכנית האופציות שלכם מחוסנת בפני נגיף הקורונה?

05.04.2020 | ZAG-SW

מתן אופציה לעובדים הינה מכשיר תגמול הוני שבו נעזרות חברות הייטק רבות. למעשה, אופציה היא בעצם זכות חוזית של מקבל האופציה לרכוש מניה של החברה המעניקה תמורת שווי שנקבע מראש.  ההסדר החוזי הזה נקבע לרוב באמצעות תכנית אופציות, שמהווה את הסכם המסגרת להענקת האופציות לכל העובדים, וכן לכתב הענקה שמהווה למעשה את ההסדר הפרטני מול כל עובד, והוא נגזר מתכנית האופציות. חשוב אף להזכיר כי בשל השלכות המיסוי הרלבנטיות למתן אופציות, רשות המיסים מעורבת במספר צורות באישור תכנית האופציות, ודרכי הענקתן.

לרוב, האופציות ברות מימוש בכפוף לתקופת הבשלה וכמובן כל עוד העובד מועסק למעשה בחברה.  בכך טמונים שני יתרונות עיקריים. הראשון- יצירת מחוייבות אצל העובד לחברה ותחושת שותפות, משום שעבודה איכותית מצד העובד תתרום לעליית שווי המניה וכתוצאה מכך תהפוך את האופציה לאטרקטיבית יותר. השני- הענקת האופציה למעשה ניתנת כתמריץ דמוי חלף שכר ממוני במקומות בהם החברה מעוניינת לחלק את המשאבים הפיננסיים שלה גם לאספקטים אחרים.

יחד עם זאת, המצב כיום – שבאופן טבעי מעורר אי ודאות, קורא למעשה תיגר על התפיסה המסורתית לגבי התנהלות החברה מול נהנה האופציות שלה דרך מסגרת תכנית האופציות:

ראשית, לאור דרישות רשות המיסים, וכפועל נהוג, הזכות של נהנה האופציות למימוש האופציה שהבשילה, קמה לו כמעט ללא הגבלת זמן כל עוד הוא נשאר עובד של החברה (ולכן, בפועל, עובדים מעדיפים להמתין לשלב האקזיט טרם המימוש). יחד עם זאת, לאחר סיום העסקתו, עומדת לו תקופה קצובה הקבועה בתכנית האופציות כדי לממש את האופציות. תחת האקלים הכלכלי הנוכחי, כאשר ישנם אנשים רבים שעבודתם מסתיימת, למעשה נאלצים להתמודד כעת עם דילמה לא פשוטה – קרי, האם להכניס את היד לכיס ולממש את האופציה משום שכעת יש לה תאריך תפוגה? או לשמור את משאביהם הכלכליים לשימושים אחרים בעת הזו?

שנית, קיים חוסר ודאות מובנה בשאלה האם השהיה בחופשה ללא תשלום מהווה, לעניין תכנית האופציות, סיום יחסי עובד-מעביד וכפועל יוצא מכך מכריחה את העובד להחליט האם לממש את האופציה. חוסר ודאות זה נובע מכך שהנושא יכול להיבחן במספר אופנים שכל אחד מהם יכול להביא לתוצאה שונה.

כלומר, בפן הראשון עומדת לשון תכנית האופציות והאם היא מתייחסת למקרה בו יוצא העובד לחופשה ללא תשלום. בפן השני עומדים דיני העבודה – אשר בעקרון רואים ביציאה לחופשה ללא תשלום כהשעיה של יחסי עובד-מעביד, אך לא סיומם. בפן השלישי עומדת עמדת רשות המיסים – כאמור, לאור העובדה שתוכניות אופציות עוברות לאישור רשות המיסים לצורך קבלת הטבות מס עבור העובדים בקשר עמן, הן גם כפופות להנחיות רשות המיסים לגבי עניינים לא מעטים. לכן, יכולה רשות המיסים לטעון שיצאה לחופשה ללא תשלום במקרים כאלו, במיוחד המקנים תשלום דמי אבטלה – יש לראות בהם כאילו הסתיימו יחסי עובד-מעביד לעניין יישום הוראות תכנית האופציות.

על כן, מומלץ כעת, הן למעביד והן לעובד הזכאי לאופציות, לעיין בקפידה במסמכי הענקת האופציות של החברה על מנת להבין האם ישנה התייחסות למצב הייחודי בו אנו נמצאים. כמו כן, תטיב רשות המיסים באם תוציא הנחיות או מסמך עמדה בקשר לענייני האופציות בעת הזו.

חדשות אחרונות