הנחיות לחברות ציבוריות עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל

22.03.2020 | ZAG-SW

לאור הוראות הממשלה ומשרד הבריאות, אשר מעוגנות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף- 2020 (להלן: "התקנות"), להלן פירוט אודות הדיווח הנדרש, ככל שנידרש, מחברות ציבוריות.

גילוי נדרש למשקיעים

בהתאם להנחיות הרשות לניירות ערך, על תאגידים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהאירוע, לוודא כי ניתן גילוי נאות למשקיעים.

הגילוי צריך להינתן בהתאם לאמור להלן:

 • דיווח מיידי (ת-121): אודות השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית, ככל שמדובר באירוע מהותי.
 • דוחות רבעוני ו/או תקופתי: במסגרת דוח הדירקטוריון יש להתייחס על השפעת התפשטות נגיף הקורונה על התאגיד, ובכלל זה על מצבו הכספי, תוצאות הפעילות, נזילות ואיתנות פיננסית, מקורות מימון ויכולתו לעמוד בפרעון התחייבויותיו, מצב העסקים, תכניות ופעולות שבכוונת התאגיד לנקוט כדי להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים מהשלכות אלה. על מידע זה להינתן בקשר לאירועים שהתרחשו בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן.
 • כמו כן, באמצעות אומדן ההשפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית, ככל שניתן לאמוד בצורה מהימנה את ההשפעות, על פעילותו העסקית של התאגיד.

תשומת ליבכם כי הנחיית הרשות אינה דורשת מחברות לפרסם גילויים על אירועים שטרם התרחשו, ואיך אילו עשויים להשפיע על פעילות התאגיד.

הערכות לפרסום דוחות

רשות לניירות ערך פרסמה שורה של הקלות לחברות מדווחות, כדלקמן:

 • מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020.
 • מתן ארכה למנהלי תיקים ויועצי השקעות במועד פרסום הדוח השנתי בנוגע להון עצמי וביטוח לשנת 2019 לתקופה של 60 יום.
 • מתן הקלות בדיווח למנהלי קרנות נאמנות.
 • פרסום הבהרה בדבר אפשרות ביצוע רכישות של ניירות ערך על ידי החברה או בעלי שליטה לאחר פרסום מידע כספי מקדים, בהתאם להנחיות הרשות.
 • פרסום הבהרה בדבר אפשרות לקיים אספות כלליות וישיבות דירקטוריון באמצעים  טכנולוגיים לפגישות מרחוק.
 • הרחבת אפשרות לקיום עסקאות מתואמות בקרנות סל גם אל מול מי שאינו מנהל כספי אחרים.

המלצות

 • אנו ממליצים לכל החברות להיערך לישבות ועדות/דירקטוריונים מרחוק, ממולץ לקיים את הישיבות באמצעות אפליקציית ZOOM או בכל אפליקציה אחרת המאפשרת וידיאו והצגת מסמכים.
 • על תאגיד מדווח לוודא כי יש לו את האפשרות להמשיך לפרסם דיווחים בהתאם למועדים כנדרש על פי דין.
 • ככל שתאגיד מזהה קושי לעמוד בלוחות הזמנים להגשת הדוחות כפועל יוצא מהשלכות חריגות של האירוע, יש לפנות בהקדם אלינו על מנת שנוכל לידע את הרשות לניירות ערך ולבחון את האפשרויות העומדות בפני חברה.
 • יש לוודא כי הגורם המדווח בתאגיד מצויד עם טוקן ולפ-טופ עליו מותקנות מערכת הדיווח ותוכנת PDF-SKY.
 • משרדנו ערוך לתת גיבוי לחברות לעניין הדיווחים.
 • אנו נמשיך לקיים שיחות עם כל חברה באופן פרטני לעניין הצורך בדיווח.

הנחיות הרשות לניירות ערך.

 

עומדים לרשותכם (גם מבידוד) לכל שאלה נוספת בנושא.

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות אחרונות