הנחיות למעסיקים עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל - מזכר מתעדכן

20.04.2020 | ZAG-SW

הנחיות למעסיקים – נגיף הקורונה

הודעת עדכון מיום 19.4.2020:

התיקון לתקנות שעת חירום ­­­­ (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות) התש"ף 2020 וכן התיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, קובעים, בין היתר, כי במקומות עבודה שאינם חיוניים ומספרם עולה על 10 עובדים, יורשו להגיע לעבודה במקביל עד 30% מהעובדים והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות ולהלן.

יודגש כי חברות שיעמדו בתנאי ה"תו הסגול" יהיו רשאיות לעבור לעבודה של עד 100% ממצבת כח האדם.

כללי

 1. נכון למועד זה, הטיל משרד הבריאות, מעבר להנחיות הבידוד, את ההגבלות המפורטות להלן:
  • חל איסור לצאת מהבית אלא לפעולות או למטרות ספציפיות המנויות בתקנות.
  • סגירת עסקי תרבות ופנאי: מסעדות (מלבד משלוחים), בתי קפה, ברים, תיאטראות, קניונים, חדרי כושר וכ'ו.
  • סגירת מערכת החינוך לרבות גנים, בתי ספר ואוניברסיטאות.
  • בסקטור הפרטי, במקומות עבודה שאינם חיוניים ומספרם עולה על 10 עובדים, יורשו להגיע לעבודה במקביל עד 30% מהעובדים
  • עסקים קטנים וחנויות יוכלו לפתוח רק אם יעמדו בכל תנאי ה"תו הסגול" וכך גם חברות שירצו להגדיל את מצבת כח האדם מעל 30%.
  • עיקרי תנאי ה"תו הסגול":
   • מינוי ממונה קורונה לשמירה על הכללים
   • המעסיק חתם על הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות
   • המנכ"ל של מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה במקום העבודה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות
   • המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים באמצעות שלטי הסברה
   • עבודה בחלל משותף תעשה עם מחיצות
   • ובחדר סגור- עד 2 אנשים בחדר של עד 20 מטר ועד 5 אנשים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים (אלא אם יש מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם)
   • בעבודה מול ספקים ולקוחות ימונו אנשים קבועים
   • יש לשמור על הגיינה, ניקיון וחיטוי כל זמן סביר
   • איסור אכילה ושתייה במטבחון, בפינות קפה וכו' אלא רק בחדרים הקבועים של העובדים
   • מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד מעל גיל 67 למקום העבודה, אלא אם אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה מיום 22.3.2020 ועד ליום 18.4.2020, כולה או חלקה
   • מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר, ממוחשב, של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה ושל מספר התשאולים שנעשו לעובדים לגבי הצהרות בריאות ומדידת חום וכן של מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות התשאול או מדידת החום
  • חרף המגבלות על קבלת קהל, מעסיק שמתקיימים לגביו תנאי התקנות, רשאי לאפשר כניסה של לקוחות למקום העבודה, ככל שלא ניתן לספק את השירות מרחוק, ובלבד שלא תותר כניסת לקוחות של יותר מ-2 לקוחות בו זמנים לכל עובד שתפקידו מתן שירות.
  • במקום עבודה שבו מועסקים העובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
  • מעסיק לא יאפשר קבלת קהל אלא למתן שירות/ מוצר חיוני.
  • חלה על המעסיק חובה למדוד לעובדיו חום בכניסה למקום העבודה – באחריות המעסיק להחתים כל עובד על הצהרת משרד הבריאות ולשמור את הצהרות העובדים.
  • חל איסור מוחלט לאפשר כניסה למקום העבודה לעובדים עם חום של מעל 38 מעלות.
  • קיימת חובה על כל העובדים לעטות מסכה שמכסה את האף והפה זולת מקרים בהם העובד יושב במשרד לבדו.
  • יש לשמור על מרחק של 2 מטר.
  • שמירה על היגיינה והקפדה על שטיפת ידיים.
  • איסור על ישיבות מרובות משתתפים.
  • על פי הוראות הרשויות, על המעסיקים לאפשר לעובדים, כלל הניתן, לעבוד מהבית.
  • יובהר כי ככל שאחד מעובדי המעסיק שחלות עליו התקנות, יידבק בנגיף הקורונה, למשרד הבריאות תהא הסמכות להורות על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו לתקופות ובתנאים שייקבעו על ידי הגורם המוסמך במשרד הבריאות.
 2. למעסיק אסור לדרוש מעובד שעליו לשהות בבידוד להגיע לעבודה ואף אסור לו לאפשר לעובד כניסה למקום העבודה (גם לבקשת העובד).
 3. למעסיק אסור למנוע מעובד ספציפי להגיע לעבודה כל עוד אין הוראה לגביו ממשרד הבריאות. מותר למעסיק לסכם עם עובד מסוים או קבוצה של עובדים על עבודה מהבית כאשר יש למעסיק חשש שמא עובדים אלו היו חשופים למחלת הקורונה, גם אם הם אינם נמנים עם האוכלוסייה המנויה בצו.

יש לנהוג במקרים אלו ברגישות יתרה ולקבל החלטה מושכלת כאשר היא אינה נגועה באפליה על רקע גזע, מין, לאום ובכלל. בהיעדר הסכמה עם עובדים אלו, על המעסיק לשלם את שכרם המלא וזאת על אף ששהו בבידוד, לבקשתו.

איסור על התקהלות

המעסיקים מחויבים להישמע להוראות משרד הבריאות לעניין איסור ההתקהלות ולבצע את השינויים הנדרשים כגון עבודה במשמרות ו/או בצוותים, והכל בהתאם למספר האנשים המקסימאלי המותר על פי הנחיות משרד הבריאות, כפי שיפורסם מעת לעת. כמו כן על המעסיקים להישמע ליתר הוראות משרד הבריאות, כפי שיפורסמו מעת לעת, לעניין שמירת מרחק בין עובדים (נכון למועד זה, 2 מטר). המעסיק רשאי לקבוע נהלים נוספים, על מנת למנוע הדבקה וניתן להסתפק בהודעה לעובדים על כך מבלי שהדבר יחשב כהרעת תנאים.

מפעל חיוני ומפעל למתן שירותים קיומיים

מפעל חיוני: כל מפעל או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים, ושאושר לענין זה בצו על ידי השר בהתייעצות עם שר הבטחון, ובשעת לחימה – על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם השר; וכן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או ליצוא, והשר אישר אותו בצו לענין זה.

מפעל למתן שירותים קיומיים: הינו כל מפעל או חלק ממנו, שנותן שירותים קיומיים, כפי שיפורט להלן, ושהשר אישר אותו בצו לעניין זה לצורך מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני: אספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או דואר, שירות שיש לספקו לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה או בשטח, שעליו חלה הכרזה על מצב מיוחד בעורף או הכרזה על אירוע אסון המוני, שירות שלדעת השר הוא חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסיה, שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין, לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.

בנוסף ניתן לפנות דרך התאחדות התעשיינים.

תשלום לעובדים הנמצאים בבידוד

ימי הבידוד של העובדים או של עובדים הנדרשים לטפל בילדיהם הנמצאים בבידוד ינוכו מימי המחלה הצבורים העומדים לזכותם והעובדים יקבלו על כך תשלום בהתאם לחוק: ביום הראשון אין זכאות לדמי מחלה, בימים השני והשלישי יהיה זכאי העובד למחצית מדמי המחלה, והחל מהיום הרביעי ועד לתום השבועיים יהיה זכאי העובד לשכר מלא עבור היעדרותו.

כמובן שאם במקום העבודה מונהג נוהג מטיב מההסדר הקבוע בחוק, על המעסיק לפעול לפי הנהוג במקום העבודה.

עובד שניצל את מכסת ימי המחלה המלאה העומדת לזכותו, ישהה בבידוד על חשבון ימי חופשה או על חשבון ניכוי משכרו.

אין צורך בהצגת אישור רופא

אין הכרח כי כל עובד יציג אישור פרטני על היותו בבידוד אלא שלפי הוראות משרד הבריאות פורסמה תעודת מחלה גורפת שחלה באופן אוטומטי על כל עובד שנאלץ לשהות בבידוד, בהתאם לצו משרד הבריאות. ואולם, על העובד למסור למעסיק הצהרה הכוללת את פרטיו האישיים, תוך ציון התקופה בה הוא מנוע מלהגיע לעבודה בעקבות הצו וכן הוכחה לכך ששהה במדינה הנמנית עם המדינות שלגביהן הוצא הצו ו/או כי נדרש לבידוד בהתאם להוראות משרד הבריאות, כפי שהיו מעת לעת.

טופס הצהרת העובד

תעודת מחלה גורפת של משרד הבריאות

עבודה מהבית

מותר ואף רצוי לסכם עם העובד על עבודה מהבית בתנאי שהעבודה מאפשרת זאת ויש לעובד את התנאים המתאימים לכך בביתו. אם העובד עובד מביתו, אסור למעסיק לנכות זאת מימי המחלה העומדים לזכותו ועל העובד לקבל שכר מלא בגין ימים אלו.

ימי חופשה

המעסיק רשאי לחייב את העובד לצאת לחופשה שנתית ולנצל את ימי החופשה שצבר העובד. ככל ומדובר בחופשה העולה על 7 ימים יש לתת לעובד הודעה מוקדמת של 14 ימים מראש, אלא אם העובד הסכים לוותר על הודעה כאמור. חשוב לציין שנדרשת הסכמת העובד בכתב כאשר החופשה הכפויה תיצור לעובד "יתרה שלילית" של ימי חופשה.

חופשה ללא תשלום

 1. המעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בשל הקורונה, בהסכמתו בכתב של העובד.
 2. יש להסדיר מול העובד את המשך אחזקת ציוד החברה בתקופה זו לרבות רכב, טלפון, מחשב, "תן ביס" וכיוצ"ב.
 3. בתקופת החל"ת על המעסיק להמשיך ולשלם לעובד ביטוח לאומי במהלך החודשיים (2 חודשי החל"ת) הראשונים. שימו לב, עליכם להנחות את העובדים לדאוג לרצף פנסיוני.
 4. עובדים אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) כפויה למשך לפחות 30 ימים ומעלה עשויים להימצא זכאים לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, ככל שעומדים בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה.
 5. עובד שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל תחילה את כל ימי החופשה שלו.
 6. מעסיק שרוצה להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום נדרש למלא עבוד העובדים טופס "אישור המעסיק לתקופת העסקה ושכר".
 7. בטרם הוצאה לחל"ת של עובד מוגן, לדוגמא: עובדת בהריון או בחופשת לידה (דרוש היתר מהממונה על חוק עבודת נשים), עובד השוהה במילואים, עובד בחופשת מחלה וכיוצ"ב, אנו ממליצים לפנות אלינו לייעוץ פרטני.

טופס "אישור המעסיק לתקופת העסקה ושכר"

איסור על פיטורין, ושינוי תנאי העסקה

המעסיק אינו רשאי לפטר עובדים בשל היותם בבידוד או בשל הקורונה, אלא בהתאם לפיטורין על פי דין. קרי- עריכת שימוע ותשלום פיצויי פיטורין, ככל שהעובד זכאי לכך, על פי דין.

הדבר נכון גם לעניין צמצום היקף המשרה ו/או הפחתת שכר. ללא הסכמת העובד לא ניתן לשנות לעובד את היקף משרתו או לפגוע בשכרו.

במקרה בו מעסיק לא קיבל את הסכמת העובד לשינויים כאמור והמעסיק בכל זאת משנה את תנאי ההעסקה, העובד יהיה רשאי להתפטר והדבר יחשב כהתפטרות בדין פיטורים.

חשוב לציין כי פיטורי עובד (שלא בשל היותו בבידוד) הינה אפשרית אך על המעסיק לערוך הליך פיטורים כדין לרבות שימוע.

טיסות לחו"ל

למעסיק אסור לחייב עובד לטוס לחו"ל לצורכי עבודה למדינות המנויות בצו משרד הבריאות ושביחס אליהן פורסמה אזהרת מסע.

למעסיק מותר לסרב לבקשה לאישור חופשה פרטית של עובד, בוודאי כאשר ניכר כי עם חזרתו יאלץ העובד להיכנס לבידוד של 14 יום אולם אסור למעסיק למנוע מעובד לטוס לחו"ל כאשר חופשתו כבר אושרה.

למידע נוסף ראו פרסום באתר הפירמה "שאלות ותשובות בדיני עבודה לאור התפשטות נגיף הקורונה", מאת עו"ד שרון פיאלקוב.

עומדים לרשותכם (גם מבידוד) לכל שאלה נוספת בנושא.

חדשות אחרונות